Hva er ORGANDONASJON?

Organdonasjon er en prosess der et organ eller del av et organ gis fra et menneske i den hensikt å bli transplantert til et annet menneske. Donasjon av organ(er) i denne hensikt kan foregå med avdød eller levende giver.

 

Hva kan doneres?

Organer som kan doneres er nyrer, lever, hjerte, lunger, bukspyttkjertel og tarm.

Den første vellykkede nyretransplantasjon mellom mennesker skjedde i Boston i 1954. Giver og mottager var eneggede tvillinger. Allerede 2 år senere ble Norges og Nordens første nyretransplantasjon gjennomført ved Rikshospitalet. Senere er det i Norge transplantert pasienter med hjerte, lever, lunge og bukspyttkjertel. De fleste organdonasjoner er fra avdøde givere, men i Norge utføres nå ca. 25 % av alle nyretransplantasjoner med nyre fra levende giver.

Ulike vev, som hornhinne, benvev, sener, hjerteklaffer og blodårer, kan også doneres med tanke på transplantasjon.

 

Hvem kan være donor?

Det er ingen begrensninger i forhold til alder eller kjønn for hvem som kan donere organer. De aller fleste religiøse retninger stiller seg positive til organdonasjon. Imidlertid kan noen medisinske tilstander forhindre mulighetene til å donere organer til transplantasjon.

Forutsetningen for organdonasjon er at vedkommende er erklært død. Etter dødens inntreden må blodtilførselen til de indre organer opprettholdes slik at organfunksjonen bevares inntil selve organuttaket kan finne sted. De aller fleste som donerer sine organer på denne måten er død på grunn av en sykdomsprosess i hjernen, for eksempel en hjerneblødning eller hodeskader etter en ulykke. Ved alvorlig sykdom vil pasientene under sykehusoppholdet få pustehjelp med respirator, en behandling som sikrer oksygentilførsel til kroppens organer. Dersom ikke livet står til å redde og blodtilførselen til hjernen stopper, vil det være aktuelt å ta opp spørsmålet om organdonasjon. Behandlende lege har plikt til å forvisse seg om avdødes vilje eller tanker om organdonasjon ved å ta dette opp med de nærmeste pårørende. Dette gjøres hvis kliniske nevrologiske tester av hjernefunksjonen ikke viser livstegn. Dersom organdonasjon blir aktuelt må det dokumenteres med spesielle røntgenbilder at blodtilførselen til hjernen har stoppet. Da vil pasienten bli erklært død. Først når dette stadfestes, og pårørende samtidig bekrefter en positiv holdning hos avdøde, kan organdonasjon gjennomføres.

Det er ingen absolutte grunner til at organdonasjon ikke skal vurderes gitt forutsetningene anført ovenfor. Ved tvil om egnethet eller ved andre spørsmål, vil vakthavende transplantasjonskoordinator kunne svare på dette.

 

Juridisk rammeverk

Organdonasjon og transplantasjon er regulert gjennom «Lov om donasjon og transplantasjon av organ, celler og vev (transplantasjonlova)» fra 2015 og «Forskrifter om dødsdefinisjon ved donasjon av organer, celler og vev» fra samme året. Loven forutsetter at det ikke foreligger forhold som tilsier at avdøde ville være mot donasjon av egne organer. Spørsmål om donasjon må uansett tas opp med pårørende for å avklare om avdødes syn er kjent eller om det finnes forhold som taler mot en organdonasjon.

 

Organtransplantasjon er livreddende behandling

Organtransplantasjon er den beste behandling ved varig organsvikt, og for mange pasienter er dette den eneste tilgjengelige behandling. Resultatene ved organtransplantasjon i Norge er meget gode, med betydelig forlengede leveutsikter og bedre livskvalitet sammenlignet med alternative medisinske behandlingstilbud.

 

Hva kan jeg gjøre?

Forutsetningen for å kunne tilby denne livsviktige behandlingen er en vilje til å gi våre organer dersom vi skulle dø på en måte som gjør dette mulig. Det er derfor viktig at vi alle snakker med våre nærmeste om vår innstilling til organdonasjon, for det er nærmeste pårørende som blir spurt om vår holdning hvis noen dør på den måten som gjør organdonasjon mulig. Man kan i tillegg gi til kjenne sin holdning enten ved å fylle ut donorkort (som app eller i papirform) fra Stiftelsen organdonasjon eller ved å logge seg inn på sin egen kjernejournal på helsenorge.no og laste opp donorkort der. Når man har logget inn, finner man et ikon som heter «Donorkort», ved å klikke får man hjelp videre.

Organdonasjon gjør livreddende behandling mulig!

Linker:

En gave for livet. Per Pfeffer og Dagfinn Albrechtsen (red.)                                               Unipub, ISBN: 978-82-303-1830-0

www.organtransplants.org/understanding/religion

Lov om donasjon og transplantasjon av organer, celler og vev (transplantasjonslova)

www.organdonasjon.no