Donoransvarlige leger og sykepleiere

Norge har 27 donorsykehus. Alle donorsykehus skal ha en donoransvarlig lege og noen velger også å ha intensivsykepleiere som kan jobbe med denne oppgaven.

Denne ordningen ble innført i  2001. Stortinget (nr1 2001-2002) påla regjeringen å innføre systemet med donoransvarlige leger ved alle landets donorsykehus. Det ble også bestemt at sykehusene  skulle få kompensasjon for sine utgifter ved organdonasjon. Transplantasjonsloven presiserer at helsepersonell skal ta opp spørsmålet om organdonasjon ved pasientsituasjoner der en organdonasjon kan være aktuelt.

I et styringsbrev til de regionale helseforetakene i 2003 ble det forutsatt at det skulle øremerkes ressurser til dette arbeidet, med særlig vekt på opplæring og holdningsarbeid blant aktuelle medarbeidere i alle godkjente donorsykehus.

Helseforetak Avdeling Leger Sykepleiere
Universitetssykehuset     Nord Norge HF Tromsø overlege anestesi Viveka Ribbing

intensivsykepleier

Universitetssykehuset    Nord Norge HF Harstad Børre B. Hansen

overlege anestesi

Nordlandssykehus HF Bodø Sven Håkon Urving

seksjonsoverlege anestesi

Akershus universitetssykehus HF Ahus Per Martin Bådstøløkken

overlege anestesi

Sykehuset Innlandet HF Elverum Radovan Wiszt

seksjonsoverlege anestesi

Sykehuset Innlandet HF Hamar Terje Legernæs

seksjonsoverlege anestesi

Sykehuset Innlandet HF Gjøvik Hodd Stern

ovelege anestesi

Bjørg Møllerhagen                intensivsykepleier
Sykehuset Innlandet HF Lillehammer Nils Hagness

seksjonsoverlege anestesi

Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Anne Karin Rime

overlege anestesi

 Helse Nord-Trøndelag HF  Namsos Jan Peter Jensen

overlege anestesi

Helse Nord-Trøndelag HF Levanger Robert Pedersen

ovelege anestesi

St. Olavs Hospital HF St. Olav Johan-Arnt Hegvik

overlege anestesi

Møre og Romsdal HF Molde Hildegunn Dalane Fagerli

overlege anestesi

Møre og Romsdal HF Ålesund Robert Bergseth

overlege anestesi

Helse Fonna HF Haugesund Maria Huanca

overlege anestesi

 Anne-Marit Skogheim

fagutviklingssykepleier intensivavdeling

Helse Førde HF Førde Sigmund Bernhardsen

overlege anestesi

Helse Bergen HF Haukeland Gunhild Holmaas

overlege anestesi

Kristin Mcleod

intensivsykepleier

Kristin Naustdal

intensivsykepleier

Helse Stavanger HF Stavanger Kjell Kaisen

seksjonsoverlege anestesi

Åshild Vae

intensivsykepleier

Bende Møller Eriksen

intensivsykepleier

Vestre Viken HF Drammen Simone Wester

overlege anestesi

Vestre Viken HF Bærum Bjørn Søeberg

overlege anestesi

Sykehuset Telemark HF Skien Kristin Hauss

overlege anestesi

Sykehuset i Vestfold HF Tønsberg Karl André Wian

seksjonsoverlege anestesi

Mariann Nordvik

intensivsykepleier

Sørlandet sykehus HF Arendal Roy Bjørkholt Olsen

overlege anestesi

Berit Vrålstad

enhetsleder, intensiv

Sørlandet sykehus HF Kristiansand Ivan Imrich

overlege anestesi

Oslo universitetssykehus HF Ullevål Dag Sørensen

overlege anestesi

Torgunn Bø Syversen

intensivsykepleier

Lise Toubro Bratberg

intensivsykepleier

Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet Bjørn Petter Benterud

overlege anestesi

Gry Solberg

intensivsykepleier