Bestillerforum RHF har bedt Folkehelseinstituttet om å utarbeide en fullstendig metodevurdering om “Organdonasjon (…) hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettstans når livsforlengende behandling avsluttes”. Hovedproblemstillingene som ble vurdert er medisinske, juridiske og etiske utfordringer. Spesielt ble det diskutert uklarheter rundt dødsdefinisjonen og dødskriteriene ved hjerte- og åndedrettsstans etter at livsforlengende behandling er avsluttet.

Hovedbudskap i rapporten fra FHI

Sammendrag av rapporten fra FHI

NOROD stiller seg bak konklusjonene i rapporten fra FHI og ser frem til en rask avklaring, slik at denne donasjonsformen kan tilbys pasienter en del av omsorgen ved livets slutt.

Donasjonsmetoden cDCD skal opp på møte til de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i slutten av januar 2020. Formålet med møtet er å avklare prosessen videre. Statsråd Høie har presisert at “Bestillerforum tar sikte på en bred og involverende prosess med invitasjon til å komme med innspill. Beslutningsforum RHF har deretter ansvar for en beslutning i denne saken, slik som i andre saker om innføring av nye metoder”

På møte i Beslutningsforum i januar 2020 ble det bestemt at å sende ut cDCD-metoden til åpen høring. Her finner du høringsbrevet:

Høringsfrist er 15. april 2020.